Reklama

Polska

Ks. prof. Henryk Wejman biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Ks. prof. Henryk Wejman, 54-letni dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

[ TEMATY ]

biskup

bp Henryk Wejman

Ks. Robert Gołębiowski

Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

Publikujemy komunikat nuncjatury apostolskiej:

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. prof. Henryka Wejmana, dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

Reklama

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman, syn Feliksa (zm. 1986 r.) i Leonardy zd. Jakubowska, urodził się 17 XII 1959 r. w Choszcznie. Ma dwóch braci Zdzisława i Grzegorza, kapłana.

Reklama

Egzamin dojrzałości zdał w 1978 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 IV 1984 r. w katedrze pw. św. Jakuba Ap. w Szczecinie z rąk bp. prof. Kazimierza Majdańskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu. W latach 1986-1990 odbył studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie (licencjat teologii, Rzym 13.02.1988 r., rozprawa: L’obbedienza del sacerdote riguardo al vescovo alla luce del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, Roma 1988, pp. 138 [Posłuszeństwo kapłana wobec biskupa w świetle soborowego dekretu o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1988, ss. 138]). 15 I 1990 r. przedstawił dysertację doktorską nt. Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, Roma 1990, pp. 222 (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II, Rzym 1990, ss. 222); 19.11.1991 r. nostryfikacja rozprawy doktorskiej - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii.

Po powrocie z Rzymu do kraju, w latach 1990-1991, pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Szczecinie; w tym czasie pełnił też funkcję proboszcza w parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie (1991). W kolejnych dwóch latach był proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Szczecinie. Od 1993 r. rozpoczął pracę w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie na stanowisku ojca duchownego. W tym czasie przygotowywał rozprawę habilitacyjną. 19 VI 1997 r. odbył kolokwium habilitacyjne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (habilitacja w zakresie teologii duchowości, rozprawa: Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, ss. 316, zatwierdzona: 24.02.1998 r.).

Począwszy od 1998 r., pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego, najpierw na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Filozofii (1998-1999), a następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (1999-2003). Na tej uczelni pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego. 21 X 2003 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Z chwilą powstania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego został na nim kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości (1 I 2004 r.); od 1.07.2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1 IX 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienia: Nagroda Rektora UAM w Poznaniu za osiągnięcia w dziedzinie nauki - 2000 i 2003, Nagroda Rektora US za osiągnięcia w dziedzinie nauki - 2006.

Organizacje: Stowarzyszenie Teologów Duchowości Polskich - członek od 1990, Rada Naukowa Roczników Teologicznych (Lublin) - od 2001; Komisja Bioetyczna PAM w Szczecinie - od 2008, Państwowa Komisja Akredytacyjna - ekspert (nauki teologiczne) od 2008.

Ksiądz Profesor jest autorem 21 książek (w tym 2 w języku włoskim i 2 w językach: francuskim i niemieckim) i 223 artykułów naukowych oraz promotorem licznych prac doktorskich i bardzo licznych magisterskich i licencjackich. Przygotował 2 recenzje projektu badawczego do Komitetu Badań Naukowych. Brał czynny udział w licznych sympozjach krajowych i międzynarodowych.

Specjalnością naukową Księdza Profesora jest: duchowość miłosierdzia, duchowość stanów życia, duchowość diecezjalna, metodologia teologii duchowości. Obecne zainteresowania Księdza Profesora koncentrują się wokół wyzwań kulturowych i metodologicznych stojących przez współczesną teologią duchowości. W nich bazuje na dwóch zasadach. Pierwsza z nich dotyczy uwarunkowań filozoficznych teologii duchowości (potrzeba jedności poznania rozumowego i poznania wiary), a druga - stosunku do tradycyjnych metod teologii duchowości. Wpierw chodzi o taką formułę pracy teologicznej, która w tym coraz bardziej pluralistycznym świecie uwzględniałaby uwarunkowania środowiska i kontekst wiary, wobec której teologia z natury swej ma służebny charakter. A następnie chodzi o taki sposób uprawiania teologii duchowości, który przeniknąłby duszę człowieka i doprowadził go do doświadczenia zbawczej obecności Chrystusa tu i teraz.

Specjalność: jedność poznania rozumowego i poznania wiary, uwarunkowania antropologiczne, kulturowe i społeczne duchowości człowieka; podmiotowy wymiar doświadczenia duchowego; możliwość stosowania fenomenologii w teologii duchowości.

Hobby: piłka nożna, pływanie siatkówka, muzyka poważna, literatura piękna.

2014-11-22 12:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dzieci Fatimskie budują świętość rodzin

Niedziela szczecińsko-kamieńska 10/2020, str. VI

[ TEMATY ]

Msza św.

bp Henryk Wejman

dzieci fatimskie

Ks. Robert Gołębiowski

Mszy św. przewodniczył bp prof. Henryk Wejman

Objawienia w Fatimie są orędziem, które przekazała światu Matka Najświętsza, aby błagać o nawrócenie ludzkiego serca, o pokutę, wynagrodzenie za grzechy popełniane przez ludzkość. Wybrała trójkę portugalskich pastuszków, aby oni stali się przekazicielami fundamentalnych treści mających doprowadzić do nastania pokoju na całym świecie.

Orędzie to w błogosławiony sposób głoszone jest już od trzech lat w pierwszym sanktuarium Dzieci Fatimskich, funkcjonującym na os. Kasztanowym w Szczecinie-Załomiu. W sobotę 22 lutego br. wierni z parafii, ale także z archidiecezji zjednoczyli się na modlitwie podczas odpustu ku czci Świętych Fatimskich Pastuszków.

Sanktuarium w Szczecinie-Załomiu

Szczecińskie sanktuarium zadziwia cały świat swym duchowym przekazem i inicjatywami, które budzą szacunek w sferze budowania prawdy o fatimskim orędziu, będącym ciągle jeszcze zadaniem do wypełnienia przez współczesne pokolenie. Wielokrotnie opisywaliśmy dzieło, które powstało w Szczecinie-Załomiu dzięki wielkiemu heroizmowi i hartowi ducha ks. kan. Marka Maciążka, kustosza sanktuarium. Funkcjonujące sanktuarium, choć nieustannie doposażane, przez cały niemal rok tchnie duchem modlitwy.

Odpust

Ważne miejsce wśród wielu uroczystości zajmuje odpust ku czci św. Hiacynty i św. Franciszka Marto. Niezwykle ważne jest to, że przygotowaniem do tej chwili jest nowenna, a także ścisły post podejmowany w konkretnej intencji. W ubiegłym roku ponad 400 osób z parafii modliło się i pościło przez 24 godziny, wynagradzając za grzechy całego świata. W tym roku, o czym wspominaliśmy, zapowiadając odpust, idea postu została rozszerzona na parafie archidiecezji i objęła troskę o świętość życia rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci. Podczas wizyty kolędowej blisko 470 osób z parafii w Szczecinie-Załomiu zadeklarowało ks. Markowi wolę podjęcia postu i modlitwy. Czymś bardzo budującym jest to, że do tej grupy dołączyło ponad 150 osób z 20 parafii naszej archidiecezji! Ogromną wdzięczność za tę postawę wyraził ks. kan. Marek Maciążek na początku uroczystej Mszy św., której przewodniczył bp prof. Henryk Wejman w asyście kapłanów i licznych wiernych z terenu archidiecezji. Podkreślił wagę i znaczenie postu jako ofiary w czasach, gdy te wartości są degradowane i poniżane. Wprowadzając zaś wszystkich w atmosferę uwielbienia Boga za dar Dzieci Fatimskich, przytoczył m.in. słowa św. Hiacynty: „Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby wszystko, aby zmienić sposób życia”, a także św. Franciszka: „Tak, kocham Boga! Ale On jest zasmucony z powodu tylu grzechów. Gdybym był zdolny rozweselić Go! Gdybym mógł Go pocieszyć!”.

Blisko 470 osób zadeklarowało podjęcie postu i modlitwy.

W słowie Bożym dostojny celebrans przypomniał hagiografię Świętych Pastuszków, szczególnie charyzmat cierpienia Hiacynty, by w ich kontekście uświadomić zebranym świętość życia sakramentalnych małżeństw, opartych na miłości jednej kobiety i jednego mężczyzny, ich wzajemną jedność, nierozerwalność oraz fundamentalną troskę o wychowanie dzieci na podbudowie wiary w Boga i zaszczepianiu trwałych wartości, które mają być wyznacznikiem ich życia.

Ksiądz biskup ukazał cechy prawdziwe miłującej Boga rodziny, która jest obecnie atakowana i zagrożona współczesnymi doktrynami i ideologiami. Wiele miejsca poświęcił na wskazanie dróg, jakimi mają się kierować obecne rodziny, aby naśladować Świętą Rodzinę z Nazaretu i wypełnić słowa przekazane przez Maryję Dzieciom Fatimskim odnośnie świętości życia naszych domowych wspólnot.

Na zakończenie odpustowej Eucharystii wobec Chrystusa Eucharystycznego odmówiono Litanię do Dzieci Fatimskich, a także Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi. Niezwykle wzruszającym momentem było końcowe, indywidualne błogosławieństwo udzielane przez księdza biskupa wszystkim obecnym dzieciom oraz ich rodzicom.

Rocznice

Bardzo podniośle obchodzony jest w sanktuarium czas rocznic objawień od maja do października, a także kolejne ważne uroczystości wrześniowe. Będą nimi 12 września – II Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci (uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 10), a dzień później – 13 września odbędzie się III rocznica konsekracji sanktuarium Dzieci Fatimskich. W imieniu kustosza ks. kan. Marka Maciążka serdecznie wszystkich zapraszamy do tego promieniującego łaskami miejsca.

CZYTAJ DALEJ

Włochy: badania wykazały zwiększenie się aktywności religijnej oraz modlitwy w czasie pandemii

2020-05-25 08:40

[ TEMATY ]

badania

Włochy

PAP

Niepewność i środki ograniczające wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa spowodowały wzrost liczby modlitw i aktywności religijnej we Włoszech, wynika z najnowszych badań.

Badanie, które zostało opublikowane 22 maja, zostało przeprowadzone przez Państwowy Uniwersytet w Mediolanie „codziennego monitorowania opinii publicznej podczas katastrofy COVID-19” i jej wpływu „na religijność Włochów”.

Przy restrykcjach związanych z pozostawaniem mieszkańców w domu kościoły zostały zmuszone do ​​zamknięcia swoich drzwi, „częstotliwość modlitwy i udział w nabożeństwach wzrosły, chociaż można uczestniczyć w nich jedynie wirtualnie”, czytamy w raporcie.

Badanie opierało się na wywiadach z 4600 osobami we Włoszech od 20 kwietnia do 15 maja.

Wykazało, że największy procentowy wzrost modlitwy podczas pandemii wystąpił wśród katolików, którzy nie chodzili do kościoła, w ogóle w tygodniu; 16 procent więcej wśród osób, które deklarowały chodzenie na mszę przynajmniej raz w miesiącu, ale nie co tydzień, natomiast twierdzili, że modlili się każdego dnia podczas pandemii.

W badaniu, w którym zapytano uczestników o ich zachowanie przed pandemią, odnotowano 11-procentowy wzrost codziennej modlitwy wśród tak zwanych „nominalnych katolików”, tych, którzy twierdzili, że są katolikami, ale rzadko lub nigdy nie chodzili na mszę.

Raport zauważa, że : „na wzrost praktyk religijnych wpłynęła przede wszystkim najostrzejsza faza kryzysu. W rzeczywistości częstotliwość modlitwy zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby zarażonych ”.

Ci, którzy mieli członka rodziny zarażonego koronawirusem „znacznie zwiększyli swój udział w nabożeństwach i modlitwie”, głosi raport.

Udział we mszy św. - osobiście przed pandemią i podczas niej online - był minimalnie różny dla osób powyżej 45 roku życia. Jednak udział we mszy wzrósł o 17 procent wśród osób poniżej 45 roku życia.

Badanie ujawniło również nastroje zarówno praktykujących, jak i niepraktykujących katolików wobec papieża i kościoła.

„Zaufanie do papieża Franciszka” - czytamy w raporcie - „jest znacznie wyższe niż zaufanie do instytucji Kościoła. Wyłom w zaufaniu do papieża Franciszka a w zaufaniu do Kościoła rośnie, szczególnie wśród osób mniej religijnych ”.

Raport zauważył, że przynależność polityczna wpłynęła na opinię katolików wobec papieża.

Katoliccy członkowie włoskich partii prawicowych - Ligi Północnej i Braci Włoch - „mają mniej zaufania do papieża Franciszka, podczas gdy ich zaufanie do Kościoła jest podobne do zaufania innych osób” - czytamy w raporcie.

CZYTAJ DALEJ

Chińska wirusolożka: SARS-2 to tylko wierzchołek góry lodowej

2020-05-26 16:17

[ TEMATY ]

Chiny

epidemia

wirus

koronawirus

PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Znane ludzkości koronawirusy typu SARS i SARS-2 to tylko niewielka część wirusów, które krążą wśród zwierząt i zagrażają ludzkości - powiedziała wirusolożka Shi Zhengli z Wuhańskiego Instytutu Wirusologii. Dodała, że konieczne są dalsze badania nad wirusami.

Wywiad z Shi nadała w poniedziałek telewizja CGTN, anglojęzyczny kanał chińskiej telewizji państwowej. Za sprawą pandemii Covid-19 Shi - nazwana przez media "chińską batwoman" z racji swoich długoletnich badań nad wirusami u nietoperzy - stała się jednym z najbardziej znanych naukowców w kraju.

Wuhański Instytut Wirusologii był w centrum podejrzeń - wysuwanych m.in. ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa i sekretarza stanu Mike'a Pompeo - że to właśnie laboratorium było źródłem obecnej pandemii. Shi w przeszłości gorliwie zaprzeczała oskarżeniom. W poniedziałkowym wywiadzie broniła zaś idei dalszych badań nad wirusami występującymi u nietoperzy i innych dzikich zwierząt.

"Nowe wirusy, które odkryliśmy są tak naprawdę tylko wierzchołkiem góry lodowej. Jeśli chcemy chronić ludzkość przed nowymi wirusami i wybuchem drugiej epidemii, musimy prowadzić badania i poznawać te wirusy przenoszone przez dzikie zwierzęta, aby wcześnie o nich ostrzegać" - powiedziała badaczka. Dodała, że spędzone przez nią 15 lat badań nad wirusami powiązanymi z SARS pozwoliły na wykształcenie mechanizmów i narzędzi łatwiejszej identyfikacji nieznanych patogenów.

Shi skrytykowała też "polityzację nauki", która jej zdaniem doprowadziła do obcięcia finansowania współpracy międzynarodowej jej instytutu. Nawiązała w ten sposób do decyzji administracji USA z początku maja o nagłym zaprzestaniu finansowania badań amerykańskich naukowców we współpracy z wirusologami z Wuhan.

Jak stwierdziła w wywiadzie, jej zespół w laboratorium Wuhańskiego Instytutu Wirusologii był pierwszym, który zbadał i zidentyfikował nowego koronawirusa 31 grudnia ub.r. Badaczka oceniła też, że jej zespół wykonał dobrą robotę w szybkim sekwencjonowaniu genomu wirusa i potwierdzeniu, że odpowiada on za nieznany wcześniej rodzaj zapalenia płuc. Jak dodała, jej zespół wysłał zsekwencjonowany genom SARS-CoV-2 12 stycznia.

Pekin jest oskarżany o ukrywanie informacji na temat pandemii przed światem. Jak doniósł m.in. hongkoński dziennik "South China Morning Post", powołując się na poufne dokumenty chińskich władz, pierwszych pacjentów zakażonych nowym wirusem zidentyfikowano już w listopadzie. Według dziennika władze miały też zakazać upubliczniania informacji o nowej chorobie, a biurokratyczne procedury spowolnić proces badania próbek wirusa. W maju Chiny przyznały się również do zniszczenia próbek wirusa w początkowej fazie pandemii, ale zaznaczyły, że było to podyktowane względami bezpieczeństwa. (PAP)

osk/ kar/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję